Privacybeleid Exclusive Skates

 

Over het privacybeleid
Exclusive Skates geeft veel om uw privacy. Ik verwerk daarom uitsluitend gegevens die ik nodig heb voor(het verbeteren van) mijn dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die ik over u en uw gebruik vanmijn diensten heb verzameld. Ik stel uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aanderden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening vanExclusive Skates. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 14/07/2021, met het publiceren vaneen nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacy beleid beschrijft welke gegevensover u door mij word verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welkevoorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leg ik aan u uit op welke wijzeik uw gegevens opsla en hoe ik uw gegevens tegen misbruik bescherm en welke rechten u heeft metbetrekking tot de door u aan mij verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over het privacy beleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacy zaken, uvindt de contactgegevens aan het einde van ons privacy beleid.

Over de gegevensverwerking
Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar ik deze (laat) opslaan, welkebeveiligingstechnieken ik gebruik en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware

Webhosting
Antagonist, Ik neem webhosting- en e-maildiensten af van Antagonist. Antagonist verwerktpersoonsgegevens namens mij en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partijmetagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Antagonist heeftpassende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uwpersoonsgegevens te voorkomen. Antagonist is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Antagonist
Ik maak voor mijn reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Antagonist. Deze partij heeftpassende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onzegegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Antagonist heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al onse-mailverkeer vertrouwelijk.

Betalingen

Mollie
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform vanMollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- ofcreditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uwpersoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om dedienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen.Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneensvan toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uwgegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Verzenden en logistiek

PostNL
Als u een bestelling bij mij plaatst is het mijn taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Ik maak gebruik vande diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat ik uw naam,adres en woonplaatsgegevens met PostNL deel. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van hetuitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevensook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden

E-boekhouden.nl
Voor het bijhouden van de administratie en boekhouding maak ik gebruik van de diensten vanE-boekhouden. Ik deel uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling.Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens wordenbeschermd verzonden en opgeslagen. E-boekhouden is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevensvertrouwelijk behandelen. E-boekhouden gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden danhierboven beschreven.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking
Ik gebruik uw gegevens uitsluitend ten behoeve van mijn dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van deverwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Ik gebruik uw gegevens niet voor(gerichte) marketing. Als u gegevens met mij deelt en ik gebruik deze gegevens om – anders dan op uwverzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vraag ik u hiervoor expliciet toestemming. Uwgegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieveverplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomsttussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door mijn website worden verwerkt met het doel onzedienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser enbesturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan Exclusive Skates op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot hetdelen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijkgeval ben ik gedwongen uw gegevens te delen, maar ik zal ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedtdaartegen verzetten.

Bewaartermijnen
Ik bewaar uw gegevens zolang u cliënt van mij bent. Dit betekent dat ik uw klantprofiel bewaar totdat uaangeeft dat u niet langer van mijn diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij mij aangeeft zal ik dittevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dien ikfacturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zal ik dus voor zolang de toepasselijketermijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten dieik naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten metbetrekking tot de persoonsgegevens die door of namens mij worden verwerkt. Ik leg u hieronder uit welkerechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel stuur ik om misbruik te voorkomenafschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u degegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zal ik u vragen zich telegitimeren. Ik houd een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoekadministreer ik geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in demachineleesbare gegevensindeling die ik binnen ons systeem hanteer. U heeft te allen tijde het recht om eenklacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat ik uw persoonsgegevens op eenverkeerde manier gebruiken.

InzagerechtU heeft altijd het recht om de gegevens die ik (laat) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon ofdaartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voorprivacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligdstuur ik u op het bij mij bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkersdie deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder ik deze gegevens hebopgeslagen.

Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die ik (laat) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon ofdaartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoonvoor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligdstuur ik u op het bij mij bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die ik (laat) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoeherleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voorprivacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligdstuur ik u op het bij mij bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft nietlanger worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die ik (laat) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon ofdaartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aanonze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uwverzoek wordt ingewilligd stuur ik u op het bij mij bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevensover u die ik heb verwerkt of in opdracht van mij door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar allewaarschijnlijkheid kan ik in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veiligekoppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevensdoor of in opdracht van Exclusive Skates. Als u bezwaar maakt zal ik onmiddellijk de gegevensverwerkingstaken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zal ik afschriften en/ofkopieën van gegevens die ik (laat) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvendstaken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling teworden onderworpen. Ik verwerk uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent uvan mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies

Cookies van derde partijen
In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in dezeprivacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid
Ik behoud te allen tijde het recht mijn privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meestrecente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop ik reeds verzamelde gegevensmet betrekking tot u verwerken, dan breng ik u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens
Exclusive SkatesBospad 49 5111XZ Baarle-Nassau Nederland

E info@exclusiveskates.nl

T +31 6 304 3337

Contactpersoon voor privacyzaken

Astrid Olislaegers